Regulamin

Regulamin

 1. Strona internetowa działająca pod adresem fotowoltaica.pl, prowadzona jest przez firmę STUDIO DEKORACYJNO PROJEKTOWE Marcin Rachubka , NIP 642 271 55 17, z siedzibą w Rybniku przy ulicy Platanowej 7, kod pocztowy 44-217.
 2. Korzystając ze strony, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

Informujemy, że administratorem wszystkich danych osobowych pozyskanych jest Firma STUDIO DEKORACYJNO – PROJEKTOWE Marcin Rachubka ul. Platanowa 7 w Rybniku.

 Dane osobowe będą przetwarzane przez nas jedynie do:

 1. Dodawania komentarzy na stronie 
 2. Dodawania wpisów dotyczących firm działających w branży

Czas w trakcie, którego dane osobowe będą przetrzymywane:

Gromadzone dane nie są i nie będą one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich. (Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa oraz osobom, których dotyczą).

  Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
 2. Prawo do sprostowania danych, jeśli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
 3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych.
 4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
 5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.
 6. Prawo wniesienia skargi do Polskiego Organu Nadzorczego lub Organu Nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO*.
 7. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 8. Prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt A – H (z wyłączeniem pkt F.) powyżej można zrealizować poprzez kontakt z administratorem danych:

marcin@fotowoltaica.pl

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Firmy STUDIO DEKORACYJNO-PROJEKTOWE):

 • przedsiębiorcy telekomunikacyjni,
 • operatorzy pocztowi,
 • partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Do nieokreślonych w niniejszym Regulaminie spraw zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.